คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1   นักศึกษาพยาบาล เรียนรู้สร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อชุมชน

2   ติวเข้มความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพ และสอบสมรรถนะ CEFR

3   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานและการดูแลรักษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

4   จิตอาสานักศึกษาพยาบาล พร้อมดูแลสุขภาพ

5   คณะพยาบาลศาสตร์ รวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

6   งามอย่างไทย ร่วมสานศิลป์ ถิ่นโคราช

7   คณะกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยากับการจัดการเครื่องมือแพทย์

8   " พัฒนาผู้สอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ " ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (simulation based learning)

9   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกันวางแผนการทำงานและบริหารงบประมาณในรายวิชาภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ - เติบโต ก้าวหน้า - และมั่นคง

10   คณะพยาบาลศาสตร์ รวมพลัง ขับเคลื่อนองค์กร กำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จ ตั้งเป้าสำคัญผลักดันผลสอบขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต การรับรองสถาบัน และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

11   หิรัญญิการ์ ช่อที่ 3 ได้เบ่งบานขึ้นแล้ว สวยงาม พร่างพราว สีขาวเปรียบเสมือนหัวใจบริสุทธิ์พร้อมดูแลเพื่อนมนุษย์

12   ใครไม่เชอร์ เราเชอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มั่นใจ พัฒนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลในการใช้หุ่น simulation

13   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านต้อนรับ สถาบันภาษา ในโอกาส “สถาบันภาษาสัญจร” Meet & Build with NRRU Community Roadshow!

14   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช เติบโตอย่างมั่นคง โดยการวางรากฐานการออกแบบการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

15   วันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

16   คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นแกนนำ ขับเคลื่อนการรณรงค์การสูบบุหรี่

17   การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ(Wellness​Business)​ ที่สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ​ รุ่นที่​ 1

18   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง กิจกรรมที่ 9 บริหารจัดการศูนย์ฝึกทักษะการพยาบาลเสมือนจริง

19   เรียนรู้ พัฒนา เสริมความแกร่ง สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

20   อบรมสนุก เข้มข้นการฝึกทักษะ อาจารย์ใจดีดูแลใกล้ชิด ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชม.