คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ต้องตรวจอะไรบ้าง

 

การตรวจร่างกาย (ผลการตรวจร่างกายนำมาในวันสอบสัมภาษณ์) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้

ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลของรัฐ (ยกเว้น รพ.สต.) ในรายการต่อไปนี้

1. การถ่ายภาพปอด (Chest x-ray)

2. การตรวจตาบอดสี

3. การตรวจปัสสาวะ (Urine analysis; [UA])

4. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count; [CBC])

5. การตรวจการได้ยิน (เฉพาะ การตรวจ Weber test และ Rinne test )