คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานพัฒนานักศึกษา

โครงการงานพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำภาคเรียนการศึกษา 2/2565งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะเดิมเติมทักษะใหม่

ปีการศึกษา 2566

รายงานสรุปโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปโครงการ ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ จิตอาสาส่งเสริมคุณลักษณะคณะุพยาบาลศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  

รายงานสรุปโครงการ ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมที่ 4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 9 สร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ "inspiration to smart nurse" living symposium

รายงานสรุปโครงการ ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมที่ 9 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

 

สรุปจิตอาสา

ปีการศึกษา 2565

รายงานสรุปชั่วโมงจิตอาสาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

โครงการวิศวกรสังคม

ปีการศึกษา 2565

โครงการวิศวกรสังคมคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ตำบลดินด่านเกวียน อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ผลงานนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565 

ข่าวรางวัล/เกียรติบัตร/โล่รางวัลนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2566

ข่าวรางวัล/เกียรติบัตร/โล่รางวัลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา