คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานแผนและงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะ5ปี  (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566-2570)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปีงบประมาณ 2566 – 2570

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะ5ปี  (ปี 66-70) (PDF)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (PDF)

แผนปฏิบัติราชการ

คณะพยาบาลศาสตร์

   

แผนปฏิบัติราชการ งานวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ งานพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ งานบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ งานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

(พ.ศ. 2566 -2570)

คณะพยาบาลศาสตร์ 

แผนการบริหารความเสี่ยง

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

   

 

แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – งบประมาณแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – งบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

รหัสโครงการ - กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

รหัสโครงการ - กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

ตัวอย่างการขออนุมัตโครงการ (WORD/PDF)

ตัวอย่างการสรุปโครงการ (WORD/PDF)