คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเขียนข่าว (PDF)

แบบฟอร์มเขียน CV   / 

โปรแกรมบันทึกหน้าจอ OCAM (RAR)

โปรแกรม ANYDESK (EXE) (โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์)

DIVER RICOH 230 เครื่องปริ้น ricoh เครื่องเล็ก

DIVER RICOH 430 เครื่องปริ้น ricoh เครื่องใหญ่

DIVER imageRUNNER ADVANCE C5250 WIN64

DIVER imageRUNNER ADVANCE C5250 WIN32

MFC-L2700D-inst-C1-ASA เครื่องปริ้น brother เครื่องใหญ่สีเทา

WEB แก้ไข PDF ฟรี                     วีดีโอสอนการใช้งานเว็บ

คู่มือการใช้งาน จาก สำนักคอมพิวเตอร์

VIDEO คู่มือการใช้งาน LMS Online (NRRU e-Learning)