คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเขียนข่าว (PDF)

โปรแกรมบันทึกหน้าจอ OCAM (RAR)

โปรแกรม ANYDESK (EXE) (โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์)

DIVER RICOH 230 เครื่องปริ้น ricoh เครื่องเล็ก

DIVER RICOH 430 เครื่องปริ้น ricoh เครื่องใหญ่

DIVER imageRUNNER ADVANCE C5250 WIN64

DIVER imageRUNNER ADVANCE C5250 WIN32

MFC-L2700D-inst-C1-ASA เครื่องปริ้น brother เครื่องใหญ่สีเทา

WEB แก้ไข PDF ฟรี                     วีดีโอสอนการใช้งานเว็บ

คู่มือการใช้งาน จาก สำนักคอมพิวเตอร์