คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning : SBL)

2   ร่วมยินกับความสำเร็จ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนบริบาลหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชม. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมาจับมือเครือข่าย ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคประชาสังคม

3   Q&A และเสวนาเรื่อง การพัฒนาโมเดลธุรกิจศูนย์ฯ โดย คุณภัฏ เตชะเทวัญ และคุณภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ

4   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดตัวการพัฒนาบริการแรก ใน ศูนย์องค์รวม "เพื่อนใจญาติ"

5   การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness: GVH)

6   กิจกรรม NRRU คนรุ่นใหม่ รู้ภัยบุหรี่

7   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัตนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ ตักบาตรวันพุธ คณะพยาบาลศาสตร์

8   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หุ่นฝึกทางการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ครั้งที่ ๖

9   โครงการ Happy Workplace สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10   คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทีมวิจัยกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

11   สอบปฏิบัติการทำคลอดปกติ (Normal labor) กับหุ่นคลอดอัตโนมัติ 2 ห้องสอบ หุ่นคลอดขั้นสูง Sim-Mom 1

12   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากโรงพเรียนอนุบาลนครราชสีมา เชิญร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

13   โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

14   โครงการปฐมนิเทศบุคลากร และอบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร สายสนับสนุน

16   ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็น พยาบาลมืออาชีพ "inspiration to smart nurse" living symposium

17   ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ และครอบครัว ได้มอบเตียงนอนขนาด 3 ไกร จำนวน 1 เตียง ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏัชนครราชสีมา

18   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

19   งานกีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปี 66 สานสัมพันธ์สายใยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร “ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว ”

20   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ประชุมแกนนำ อสม. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวเรียนรู้สุขภาพราชภัฏนครราชสีมา