คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรม

โครงการวันพยาบาล

ประจำปี 2567

รายงานสรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมที่ 6 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติงบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำปี 2566

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จย่าประจำปี 2565

ประจำปี 2565

 

โครงการตักบาตร

ประจำปี 2566

รายงานสรุปโครงการตักบาตรกิจกรรมย่อยที่ 1 บริการวิชาการสำหรับสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปี 2565

 

โครงการไหว้ครู

ประจำปี 2566

รายงานสรุปโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566