คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

enlightened คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  

enlightened แนวทางการพิจารณาการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

enlightened แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 

enlightened เอกสารการบรรยายให้ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์และ AUN QA (Outcome Based Education) โดย ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์

enlightened เอกสารการบรรยายให้ความรู้ การจัดทำหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามเกณฑ์ AUN QA  โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์

enlightened เอกสารการบรรยายให้ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

enlightened เอกสารการบรรยายให้ความรู้ แนวทางการตรวจสอบหลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์

enlightenedเอกสารการบรรยายให้ความรู้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA VERSION 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

enlightened เอกสารการบรรยายให้ความรู้ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

enlightened แนวทางในการดำเนินงานในระบบ CHE QA 3D