คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่าบำรุงการศึกษา

*เบื้องต้น

เบื้องต้น ค่าเทอม เหมาจ่าย 2 เทอม 140,000 บาท/ต่อปี เฉลี่ย 70,000 บาท/เทอม ยังไม่รวมค่าหอพัก ค่าชุด ฯลฯ (ไม่มี summer)  

จ่าย 35,000 บาท จะได้รับคืน เมื่อกู้ กยศ. ผ่าน

กรณีที่ไม่พร้อมจ่ายทั้งหมด สามารถเขียนบันทึกข้อความขอแบ่งจ่าย ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วน งานรับเข้ามหาวิทยาลัย