คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานวิชาการ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

enlightened หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่่ 26 พฤษภาคม 2565 (PDF)

Memorandum of Understanding (MOU)  

 • รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (PDF)
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (PDF)
 • มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ลงนาม ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 (PDF)
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (PDF)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (PDF)
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 (PDF)

เอกสารงานวิชาการ

 • คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (PDF)
 • แบบฟอร์ม แผนการสอนภาคปฏิบัติ  (Word) (PDF
 • แบบฟอร์ม Testblueprin (Word)
 • แบบประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (Word)
 • แบบประเมินรายละเอียดวิชา (มคอ.4) (Word)
 • แบบฟอร์มแผนการสอน (Word)
 • แบบฟอร์มสรุปและวิพากษ์ข้อสอบ (Word) (PDF
 • แบบฟอร์ม มคอ.4 (Word)
 • แบบฟอร์ม มคอ.6 (Word)
 • แบบฟอร์ม มคอ.3 (Word)
 • แบบฟอร์ม มคอ.5 (Word)
 • แบบเสนอรับรองผลการวิพากษ์เกรด (Word)
 • แบบรายงานผลการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PDF/WORD)
 • Scenario Planning Worksheet แผนการออกแบบสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะทางการพยาบาล (PDF/WORD)

ระเบียบ/กฎ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 • กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
 • กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
 • กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
 • กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
 • กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)

ตารางการเรียนการสอน

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF)

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ภาคการศึกษาที่ 1 (PDF)

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-10) (PDF)

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 1 (สัปดาห์ที่ 12-19) (PDF)

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF) 

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF) 

ตารางการสอบ

ตารางการสอบ ปีการศึกษา 2565

smiley ตารางสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF)

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2566

enlightenedภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

enlightenedภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

blush ปีการศึกษา 2565-2566 

ปฏิทินการเรียนการสอน

เอกสารการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

 • สัญญาค้ำประกันการยืมโน๊ตบุค (PDF)
 • สัญญายืมโน๊ตบุค (PDF)

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา

 • ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา เรื่อง ผลการสอบสมรรถะเสื่อนชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (PDF)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (PDF)