คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานวิชาการ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

enlightened หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่่ 26 พฤษภาคม 2565 (PDF)

เอกสารงานวิชาการ
⇒ คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (PDF)
⇒ แบบฟอร์ม Testblueprin (Word)
⇒ แบบประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (
Word)
⇒ แบบประเมินรายละเอียดวิชา (มคอ.4) (
Word)
⇒ แบบฟอร์มแผนการสอน (
Word)
⇒ แบบฟอร์มสรุปและวิพากษ์ข้อสอบ (
Word)
⇒ แบบฟอร์ม มคอ.4 (
Word)
⇒ แบบฟอร์ม มคอ.6 (
Word)
⇒ แบบฟอร์ม มคอ.3 (
Word)
⇒ แบบฟอร์ม มคอ.5 (
Word)

⇒ แบบเสนอรับรองผลการวิพากษ์เกรด (Word)

⇒ แบบรายงานผลการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PDF/WORD)

⇒ Scenario Planning Worksheet แผนการออกแบบสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะทางการพยาบาล (PDF/WORD)

ระเบียบ/กฎ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

  • กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
  • กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
  • กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
  • กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
  • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
  • กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)

ตารางการเรียนการสอน

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF)

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ภาคการศึกษาที่ 1 (PDF)

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-10) (PDF)

smiley ตารางการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ภาคการศึกษาที่ 1 (สัปดาห์ที่ 12-19) (PDF)

ตารางการสอบ

ตารางการสอบ ปีการศึกษา 2565

smiley ตารางสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (PDF)

ปฏิทินการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (PDF)

เอกสารการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

สัญญาค้ำประกันการยืมโน๊ตบุค (PDF)

สัญญายืมโน๊ตบุค (PDF)

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา เรื่อง ผลการสอบสมรรถะเสื่อนชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (PDF)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (PDF)

วันที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2565
ผู้เผยแพร่