คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานพัสดุ-การเงิน

แบบฟอร์ม​

ระเบียบและข้อปฏิบัติ

อื่นๆ

1. ใบสัญญาจ้างเหมารถยนต์

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                          

1. ระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่าย

2. ใบสัญญาจ้างเหมาเรือ

2. เอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย

2. แบบฟอร์มเอกสารจากกองคลัง

3. ใบเสนอราคา

3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองราชการ(ปรับปรุงใหม่)

3. การจัดการความรู้กองคลัง

4. ใบรายงานขอซื้อ ,  

4. ระเบียบ เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย

4. คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง

5. ใบรายงานขอจ้าง ,  

5. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

5.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

6. หนังสือขออนุญาติจ่ายเงิน ,  

6. เอการหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ใบสำคัญรับเงิน ,  

8. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ,  

9. แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ  ,  

   

 

10. แบบตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม (งานพัสดุ)

 

 

11. แบบฟอร์มประกอบการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

12. แบบฟอร์มมอบหมายบุคลากรยืมเงินนอกงบประมาณ

 

 

13. แบบฟอร์มขออนุญาตจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี   

 

 

14. แบบคำขอประมาณการยืมเงินทดรองไปราชการ (คณะ)

 

 

15. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์                          

 

 

16. บันทึกข้อความซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

 

 

17. แบบฟอร์มการขอสร้างข้อมูลหลักผ้ขายระบบ GFMIS

   
18. แบบยืนยันเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่โอนเงินชำระค่าสินค้า    
19. บบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย    
20. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ    
21. ใบลงทะเบียน 1 ช่อง (ไม่เบิกอาหารกลางวัน) ,      
22. ใบลงทะเบียน 2 ช่อง (เบิกอาหารกลางวัน) ,