คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานทุนการศึกษา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณนิช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันพยาบาลแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันพยาบาลแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันพยาบาลแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2567