คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วต้องอยู่หอในหรือไม่