คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์

 1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์  เก่า

2. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก่า

3. คณะกรรมการวิจัย เก่า

4. คณะกรรมการภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

5. คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เก่า

6. คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการพยาบาล

7. คณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เก่า

8. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

9. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 

10.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ

11.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

12.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย

13.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

14.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

15.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ๐๐๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้เผยแพร่