คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์

 1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์  เก่า

2. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก่า

3. คณะกรรมการวิจัย เก่า

4. คณะกรรมการภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

5. คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เก่า

6. คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการพยาบาล

7. คณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เก่า

8.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

8.2 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ๐๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับคณะ

9. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ (ยกเลิก)

10.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ(เก่า)

11.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

12.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย(เก่า)

13.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก่า

14.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เก่า

15.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ๐๐๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ยกเลิก)

16.คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๐๙๖ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริทารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

17.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เก่า

18.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๒๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก่า

19.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

20.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย เก่า

21.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๓๐ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เก่า

22.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๗๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

23.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๗๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

24.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ๒๗๗ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

25.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๒๐๓/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เก่า

26.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)

27.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัย (เพิ่มเติม)

28.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)

29.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัย (เพิ่มเติม)

30.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๙/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการพยาบาล (เพิ่มเติม)

31.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๐๒๒/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง

32.คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๔๐/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

33. คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่  ๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

34. คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๕๒/๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗