คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์