คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานที่ : อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 ชั้น 4 และ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ตั้ง : เลขที่ 340 ถนนสรุนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4400-9009 ต่อ 3152 แฟกซ์ : 0-4424-4739 E-mail : nurse@nrru.ac.th

FACEBOOK คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา