คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็น พยาบาลมืออาชีพ "inspiration to smart nurse" living symposium

พยาบาลเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด "inspiration to smart nurse"
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็น พยาบาลมืออาชีพ "inspiration to smart nurse" living symposium เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พูดคุยกับพี่พยาบาลร่วมวิชาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย และนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษา และจบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน วันที่ 20 ธันวาคม2566 รูปแบบออนไลน์โดย วิทยากร คุณธนัชชา มิลเลอร์ บรรยายวิชาชีพพยาบาลสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และคุณศุภชัย ทองสร้าง จากวิชาชีพพยาบาลสู่การเป็นพนักงานปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและพนักงานฝ่ายการตลาดด้านสุขภาพ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 วิทยากร คุณพูนชัย ไตรภูธร บรรยายจากวิชาชีพพยาบาลสู่การเป็นผู้จัดการกลุ่มภารกิจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และคุณเสาวภาคย์ ทัดสิงห์ บรรยายจากวิชาชีพพยาบาลสู่การเป็นผู้ประกอบการ สถาบันกระตุ้นพัฒนาการ Mental kids จากกิจกรรมนักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางจิตใจวางแนวทางตนเองไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin