คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร สายสนับสนุน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร สายสนับสนุน
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องภายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 อาคารยุพราชวิทยาลัย (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณบดี (ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร) รองคณบดี (อ.รณชัย คนบุญ) , ผู้ช่วยคณบดี (อ.นท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก) ผู้ช่วยคณบดี (อ.เสาวนีย์ ชูจันทร์), ผู้ช่วยคณบดี (อ.วริศรา ปั่นทองหลาง) ให้คำแนะนำโครงสร้าง พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัย งานห้องปฏิบัติการ งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาระงานของสายสนับสนุน กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin