คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning : SBL)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์อัครเดช ดีอ้อม อาจารย์วริศรา ปั่นทองหลาง น.ส.ทิพย์สุดา สายโสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมแข่งขัน “การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning : SBL)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อให้อาจารย์พยาบาลได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง และพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพัฒนานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin