คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หุ่นฝึกทางการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ครั้งที่ ๖

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสามารถเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หุ่นฝึกทางการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ครั้งที่ ๖ ใน วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้คณาจารย์ของคณะฯ สามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin