คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 “สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า”

---------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม “น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2565” หรือวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มโดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกล่าวคำอาเศียรวาท นักศึกษา ร่วมกันร้องเพลงผู้หญิงสีขาว มาร์ชพยาบาล จากนั้นประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษา ประเภท 1. ทุนพยาบาลมืออาชีพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ต่อปี (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) ตลอดหลักสูตร 1) นางสาวอันนิชา ชาญเขว้า 2) นางสาวธิดารักษ์ อินธิแสง 2. ทุนพยาบาลรักถิ่น จำนวน 2 ทุน 1) นางสาวลลิตา ช่วยงาน 2) นางสาวสุจิตรา ประจิตร 3. มูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 6 ทุน ทุนละ 24,000 บาท/ปีตลอดหลักสูตร 1) นางสาวลิดา สุริยะ 2) นางสาวญาดา นามโนรินทร์ 3) นางสาวพรนภา ส่องแสง 4) นางสาวรสิตา พิมลี 5) นางสาวชลิตา เสนานิคม และ 6) นางสาวศศิธารา ทัดแก้ว

.

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย ก็ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บริจาคโลหิตภายใต้ชื่องานว่า “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเชิญชวนเหล่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์มาบริจาคโลหิตเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าอีกด้วยทางทีมงานเดอะไทยเกอร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นและโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนโลหิตต่อไป

วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin