คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมยินกับความสำเร็จ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนบริบาลหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชม. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมาจับมือเครือข่าย ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคประชาสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชิวิทยาลัยจุฬาภรณ์และงานวิจัยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565 และประกาศนียบัตรอาจารย์ผู้สอนคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา และอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก รพ.เซนต์เมรี่ และ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ในวันที่ 12 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกร ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร อ.รณชัย คนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพผู้แทนจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ อ.นท.หญิง.ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก ประธานคณะดำเนินการ ร่วมให้การต้อนรับ ภาคีเครือข่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพ.เซนต์เมรี่ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ทั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม ที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคมร้องรับสังคมผู้สูงอายุทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติต่อไป

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin