คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร และอบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร และอบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ 2567 ในวันที่ 2-3 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารและวิทยากร ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2. อาจารย์ น.ท. หญิง ดร.ศิริกัญญา  ฤทธิ์แปลก (ผู้ช่วยคณบดี)
3. อาจารย์รณชัย  คนบุญ (ผู้ช่วยคณบดี)
4. อาจารย์วริศรา    ปั่นทองหลาง (ผู้ช่วยคณบดี)  
5. อาจารย์เสาวนีย์   ชูจันทร์ (ผู้ช่วยคณบดี)
6. ผศ.ดร.นัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์ (หัวหน้าสาขาฯ ผู้ใหญ่ฯ)
7. อาจารย์วีระชัย  เตชะนิรัติศัย (หัวหน้าสาขาฯ จิตเวช)
ให้การอบรม เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานของ คณะพยาบาลศาสตร์ งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ งานประกันคุณภาพ การส่งเสริมพันธกิจของงานบริการวิชาการและวิจัย Faculty Practice งานห้องปฏิบัติการ สื่อทรัพยากรการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนการสอน งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย/พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ ตอบสนองต่อการวางแผนงานให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งเพื่อให้การบริหารงานของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 04 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin