คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบปฏิบัติการทำคลอดปกติ (Normal labor) กับหุ่นคลอดอัตโนมัติ 2 ห้องสอบ หุ่นคลอดขั้นสูง Sim-Mom 1

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สอบปฏิบัติการทำคลอดปกติ (Normal labor) กับหุ่นคลอดอัตโนมัติ 2 ห้องสอบ หุ่นคลอดขั้นสูง Sim-Mom 1 ห้อง และการตรวจครรภ์ กับหุ่นตรวจครรภ์ครึ่งตัว 4 ห้อง ในรายวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (Maternal newborn nursing and midwifery I ) ณ ศูนย์ทักษะการพยาบาลเสมือนจริงและห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ชั้น4 อาคาร31 บรรยากาศของการสอบเต็มไปด้วยความตั้งใจและสนุกสนานกับการสอบทำคลอดในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin