คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทีมวิจัยกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร ได้นำทีมคณาจารย์โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ ยุพา เป็นตัวแทน เข้าร่วมทีมนักวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้ บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยมี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานรับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

                   มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา และเวทีสาธารณะขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จะร่วมศึกษาวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนให้กับ อบจ.นครราชสีมา โดยมีพื้นที่ศึกษาวิจัยนำร่อง 2 แห่ง คือ รพ.สต.โตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง และ รพ.สต.ตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin