คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัตนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ ตักบาตรวันพุธ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ทำบุญร่วมกันช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 17 มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin