คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการ Happy Workplace สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการจัด“โครงการ Happy Workplace สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 31 (อาคารยุพราชเบญจมงคล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยการรับฟังบรรยาย เรื่อง “การสร้างสุข ในการทำงาน นำสู่องค์กรแห่งคุณภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพการทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและคุ้มทุน เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานดังกล่าว มีการจับฉลากแลกของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ให้บริการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยได้รับการโหวตจากนักศึกษา ดังนี้
1. นายสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ให้เป็น Supporter ฉายา
"Supporter เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว"
2. น.ส.สุภาภรณ์ วันทะมาตร ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ให้เป็น Supporter ฉายา
"Front เจ้าเสน่ห์"
3. น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ให้เป็น Supporter ฉายา
"Supporter ต ต ต (ตอบ เตือน ตาม)"
4. น.ส.ทิพย์สุดา สายโสภา ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ให้เป็น Supporter ฉายา
"Supporter ได้หมด และสดชื่น"
5. นายณัฐวัฒน์ ภูอ่าว ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ให้เป็น Supporter ฉายา
" Shutter กด ติด สวย "
6. นางจินตนา เอี่ยมสอาด ขวัญใจ Admin Team ฉายา
"Supporter สายละมุน
7. นางกนกวรรณ เสมอบุญ ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ฉายา
"แม่บ้านสุขอนามัยดีเด่น"
8. นางกุล แชจอหอ ผู้ได้รับการโหวตจากนักศึกษาพยาบาล ฉายา
"แม่บ้านรักสะอาดดีเด่น"

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin