คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ประชุมแกนนำ อสม. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวเรียนรู้สุขภาพราชภัฏนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ร่วมประชุมแกนนำ อสม. ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวเรียนรู้สุขภาพราชภัฏนครราชสีมา (Social Lab) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน และร่วมกันค้นหาความต้องการของชุมชน รวมทั้งนัดหมายการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การเป็นอาสาสมัครมงกุฎเพชร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแกนนำอสม. เป็นจำนวนมาก

ขอบคุณความร่วมมือจากผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin