คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness: GVH)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin