คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้สำนึกดีมีความรู้และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ระดับสากล สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล และบริหารจัดการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีอัตลักษณ์ คือ สำนึกดี  มีความรู้  พร้อมสู้งาน  การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข  ได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skill ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน  มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาลศาสตร์  มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ มีเป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกิดทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ   ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถนำความรู้จากทักษะด้านนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง  เกิดทัศนคติ และทักษะพื้นฐานที่ดีต่อด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และช่วยส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในการมีจิตบริการในการช่วยเหลือผู้อื่นได้

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin