คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์แพทย์เขตเมือง 9 ม.ราชภัฏโคราช ผนึกกำลัง ดูแลการปฐมพยาบาลในงาน NRRU RUN 100th Anniversary