คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวสาร

ม.ราชภัฎโคราช เตรียมพร้อมขับเคลื่อน การสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ก้าวแรก...สู่เส้นทางสีขาว พิธีมอบหมวกพยาบาล ประดับเข็มชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช

เติมเต็มทักษะโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี วันที่ 5 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ชั้นปีที่ 2 ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565