คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning : SBL)

ร่วมยินกับความสำเร็จ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนบริบาลหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชม. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมาจับมือเครือข่าย ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคประชาสังคม

Q&A และเสวนาเรื่อง การพัฒนาโมเดลธุรกิจศูนย์ฯ โดย คุณภัฏ เตชะเทวัญ และคุณภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดตัวการพัฒนาบริการแรก ใน ศูนย์องค์รวม "เพื่อนใจญาติ"