คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและสถาบันที่เป็นแหล่งฝึกหลัก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับเครือข่ายสถาบัน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหารจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและสถาบันที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นด้านการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสุขภาพ จากเวทีการเสวนาในครั้งนี้ได้พบข้อสรุปร่วมกันในการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงการฝึกภาคปฏิบัติ และจะมีเวทีในการหารือด้านการพัฒนานักศึกษา และวิชาการในโอกาสต่อไป