คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ นครราชสีมา เตรียมการเรียนรู้สนุกด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในโรงพยาบาลเสมือนจริง

เตรียมความพร้อมการเรียนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

วันที่ 10-11 เดือน มกราคม ปี 2566 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้กำหนดเป้าหมายจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผ่านการเรียนในศูนย์ฝึกสถานการณ์เสมือนจริงของคณะ ในทุกด้านได้แก่ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลชุมชน และการพยาบาลมาดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ์ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมพร้อมการเรียนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ศึกษาดูงานและเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบ Simulation based learning และร่วมสังเกตการณ์สอน ในสถานการณ์จำลอง Scenario  ณ  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิยาลัยมหิดล ในวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา ประธานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ให้เกียรตินำศึกษาและเยี่ยมชม