คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
โทรศัพท์มือถือ 062-1957222
โทรศัพท์ ภายใน 044 - 009009 ต่อ 3155
E-mail :  suree.t@nrru.ac.th
วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2565
เผยแพร่โดย