คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย:          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Nursing Science Program

  ชื่อปริญญาภาษาไทย        (ชื่อเต็ม)           พยาบาลศาสตรบัณฑิต

                           (อักษรย่อ)        พย.บ.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ     (ชื่อเต็ม)           Bachelor of Nursing Science

                          (อักษรย่อ)        B.N.S

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร        127  หน่วยกิต

รูปแบบ              เป็นหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560                      

ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี

 

วันที่เผยแพร่ 08 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย