คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนการศึกษา แผนการฝึกปฏิบัติ

                                                     แผนการศึกษา ภาคปกติ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        

3(3-0-6)

061102 ภาษาอังกฤษ 1

2(1-2-3)

061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

2(1-2-3)

061202 ความเป็นไทย

3(3-0-6)

061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์

2(1-2-3)

061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะ

801101 ชีวเคมี       

2(1-2-3)

801102 จิตวิทยาพัฒนาการ

1(1-0-2)

801103 โภชนศาสตร์

1(1-0-2)

801111 แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล                         

2(1-2-3)

xxxxxx เลือกเสรี

3(3-0-6)

รวม

23(17-12-40)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

061103 ภาษาอังกฤษ 2

2(1-2-3)

061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน

2(1-2-3)

 

061210 การใช้เหตุผลในสังคม

2(2-0-4)

 

061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

801104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

2(1-2-3)

801105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

4(3-3-6)

801106 หลักเภสัชวิทยากับการปฏิบัติการพยาบาล

2(1-2-3)

801112 การประเมินภาวะสุขภาพ

2(1-2-3)

 

801113 การพยาบาลพื้นฐาน

3(2-2-5)

รวม

22(15-15-36)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

061104 ภาษาอังกฤษ 3

2(1-2-3)

061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

1(0-2-1)

 

061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะ

801207 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล

2(1-2-3)

801208 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

2(1-2-3)

801231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

3(2-2-5)

801233 การพยาบาลผู้สูงอายุ

2(1-2-3)

801281 สารสนเทศทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

2(1-2-3)

801215 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   

3(0-9-3)

รวม

19(8-25-27)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

061204 การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะ

801232 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

3(0-9-3)

801234 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน

3(0-9-3)

801241 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

3(2-2-5)

801282 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางสุขภาพและการพยาบาล

2(1-2-3)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX เลือกเสรี

3(3-0-6)

รวม

16(7- 24-23)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

801321 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2(2-0-4)

801322 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3(0-9-3)

801335 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

3(2-2-5)

801342 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

4(0-12-4)

801351 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

3(2-2-5)

รวม

    15(6-25-21)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

801336 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

3(0-9-3)

801343 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

3(3-0-6)

801344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

2(0-6-2) 

801352 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3(0-9-3)     

801371 การจัดการทางการพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน

2(2-0-4)

801361 การพยาบาลอนามัยชุมชน

3(3-0-6)

รวม

16(8-24-24)

 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

801463 การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล

2(2-0-4)

801462 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 4(0-12-4)

801472 ปฏิบัติการจัดการพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน

3(0-9-3)

801483 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล           

2(1-2-3)

รวม

11(3-23-14)

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

801464 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล

2(0-6-2)

801473 ปฎิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-9-3)

รวม

5(0-15-5)

 

 

วันที่เผยแพร่ 08 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย