คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์

1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

2. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3. คณะกรรมการวิจัย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและความเสี่ยง ตรวจสอบ และควบคุมภายใน

5. คณะกรรมการจัดการความรู้

6. คณะกรรมการภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

7. คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้เผยแพร่