คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการศึกษาแบบชั้นเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การบูรณาการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา
  2. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การบริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนทั้ง onsite และออนไลน์ โดยจัดให้มีห้องสอนออนไลน์ ภายในห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้อง webcam หรือกล้องถ่ายวิดีทัศน์ พร้อมไมโครโฟนและเครื่องเสียง จอมอนิเตอร์ จอโทรทัศน์และโทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมประชุมทางไกล เช่น Zoom ,Google Meet, Microsoft Team หรือโปรแกรมประชุมทางไกลอื่น ๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

             1) คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนการจัดห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยออกแบบเป็นศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง เพื่อให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี และป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยแบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่มดังนี้

              กลุ่มที่ 1 ห้องปฏิบัติการพยาบาล  ครอบคลุมครบทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ ห้องการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และห้องการพยาบาลอนามัยชุมชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 ห้อง และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ห้อง

              กลุ่มที่ 2 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง Simulation Lab (SIM MAN), ห้อง Simulation Lab (SIM MOM) และ ห้อง Simulation Lab (SIM BABY)

              กลุ่มที่ 3 ห้อง Anatomy Lab (พร้อมปรับปรุงเป็นห้อง Smart Classroom)

สถานที่สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ มีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติครบ 5 สาขาหลัก ดังนี้

  1. โรงพยาบาลระดับติตยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  2. ระดับทุติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลหนองกี่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลหนองบุญมาก โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลบัวใหญ่

      3. ระดับปฐมภูมิได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเทศบาลนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง   

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่