คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สิทธิ์การกู้ยืมในการศึกษา

 : สิทธิ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       ผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้  

  • ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ (ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษามาก่อน)
  • ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า (เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท. ปวส. และปริญญาตรีที่ยังไม่เคยสำเร็จการศึกษามาก่อน)
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพ ซึ่งพิจารณารายได้ต่อครอบครัว ของผู้ปกครอง ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี)
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก

หมายเหตุ ผู้เข้าเรียนในสถาบันนี้ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา (ค่าเทอม 70,000 บาท/ภาคการศึกษา) หากได้รับการอนุมัติ สามารถยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ ทางกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และต้องชำระเงินคืนหลังจบการศึกษาแล้ว 2 ปี กองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เวลาผ่อนชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่