คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนการศึกษา

- ปัจจุบันมี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถกู้ได้เลย

      - หากเข้ารับการศึกษาแล้ว ในระดับชั้น ปีที่ 2-4 นักศึกษาบางราย ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ อาจจะได้รับการพิจารณา ได้ทุนอื่นๆ เช่น มูลนิธิชิณ โสภณพนิช, กองทุนพยาบาลมืออาชีพ,

กองทุนพยาบาลรักถิ่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนโรงพยาบาล ทุนประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นต้น

- กรณีที่มีปัญหาเรื่องจัดหาค่าเทอมไม่ทันกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยมีทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย (นำเงินมาคืนก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์)

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่