คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติโดยย่อ

►ปี 2563 ดำเนินการขอจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

►ปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /64 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นคณะลำดับที่ 7 ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

                              สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วย สีประจำคณะฯ คือ มีสีเขียวมิ้น (green mint) ซึ่งหมายถึง ความสดใหม่ สบายตา แถมกลมกลืนไปกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติ สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศให้มีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย นอกจากนี้มีดอกหิรัญญิการ์ เป็นดอกไม้ประจำคณะฯ ซึ่งดอกของหิรัญญิการ์เป็นดอกไม้ที่สวยงาม ขนาดใหญ่ มีสีขาว กลิ่นหอมอ่อน ๆ ละมุน เปรียบเสมือนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง เมล็ดใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ซึ่งเปรียบเสมือนพยาบาลที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และความรอบรู้

                                                                         

วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่