คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเป็นมา

การรับรองมาตรฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาล

หลักสูตรที่เปิดสอน 1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

                             

 

วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่