คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่านิยมหลัก

                    “SMART NURSE”

 

คำอธิบายค่านิยมหลักของคณะพยาบาลศาสตร์

              S  = Service mind           มีจิตบริการ

     M = Morality                    ความมีคุณธรรม         

     A  = acceptability            การมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ 

     R  = Responsibility         การตอบสนองความการด้านสุขภาพของชุมชน          

     T  = Technology              สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์    

 

    N = Nurturing                  การดูแลเอาใจใส่

        U = Uniqueness              มีเอกลักษณ์โดดเด่น

        R = Responsibility          มีความรับผิดชอบ

        S = Smart                         ฉลาด รอบรู้

        E = Encouragement        การริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน

                      

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่