คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานวิชาการ

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มคอ.2 (PDE)
2 คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (PDF)

3 แบบฟอร์ม Testblueprin (Word)
4 แบบประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (Word)
5 แบบประเมินรายละเอียดวิชา (มคอ.4) (Word)
6 แบบฟอร์มแผนการสอน (Word)
7 แบบฟอร์มสรุปและวิพากษ์ข้อสอบ (Word)
8 แบบฟอร์ม มคอ.4 (Word)
9 แบบฟอร์ม มคอ.6 (Word)
10 แบบฟอร์ม มคอ.3 (Word)
11 แบบฟอร์ม มคอ.5 (
Word)

- กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
- กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
- กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
- กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)
- กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (PDF)

ตารางเรียน นักศึกษา ปี 1 หมู่1 หมู่2 (PDF)
ตารางสอบ นักศึกษา ปี 1 หมู่1 หมู่ 2 (PDF)

สัญญาค้ำประกันการยืมโน๊ตบุค (PDF)

สัญญายืมโน๊ตบุค (PDF)

แบบรายงานผลการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PDF/WORD)

วันที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2565
ผู้เผยแพร่