คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อัตลักษณ์

                                                                        “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”

 

         คำอธิบายอัตลักษณ์

                               สำนึกดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น

                               มีความรู้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล      มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

                               พร้อมสู้งาน หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง