คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

 

 : สิ่งอำนวยความสะดวก (หอพัก ฟิตเนต สนาม ศูนย์แพทย์ สวัสดิการ ฯลฯ)

 • หอพักหญิง (หอใหม่)

           ชั้น 3-5 ห้องปรับอากาศ 4 คน   ราคา 8,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (4 เดือน ๆ ละ 2,125)

           ชั้น 6-10 ห้องพัดลม  4 คน       ราคา 6,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (4 เดือน ๆ ละ 1,625)

 • หอพักชาย (หอเก่า)

           ทุกชั้น ห้องพัดลม 4 คน   ราคา 5,400 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (4 เดือน ๆ ละ 1,350)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนเข้าพัก มีค่าประกันของเสียหาย 500 บาท  ค่าประกัน Keycard 150 บาท และค่าบัตรนักศึกษาหอพัก 50 บาท จ่ายครั้งแรก รวมเพิ่ม 700 บาท

                    ค่าน้ำประปา  หน่วยละ 15 บาท

                    ค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยละ 10 บาท

หลักฐานการสมัคร  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ข้อมูลหอพักเพิ่มเติม 044-243213, 044-243214, 093-3256667

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

 • มีระบบโทรศัพท์ภายในหอพัก
 • มี free Wi-fi
 • มีบริการน้ำดื่ม
 • มี รปภ.
 • มี มินิมาร์ท ใต้หอพัก
 • มีฟิตเนส ในหอพัก
 • มีบริการเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตลอด 24 ชม.
 • มีพื้นที่ จอดรถยนต์และ จักรยานยนต์
 • มีโรงอาหาร ใต้หอพัก

สิทธิด้านประกันภัยของนักศึกษา

 • สิทธิในการคุ้มครองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกาและมีหลักฐานการรับเงินจากกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับการเสียชีวิต 25,000 บาท ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 25,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 8,000-15,000 บาท
 • การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามความเป็นจริงในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง/ราย

สิ่งอำนวยความสะดวกในรั้วมหาวิทยาลัย

 • บริการด้านสุขภาพ ที่ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • บริการคอมพิวเตอร์และการสืบค้น ที่ สำนักคอมพิวเตอร์
 • บริการยืมคืนหนังสือ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการออกกำลังกาย ที่ สนามกีฬากลาง สนามกีฬาในร่ม และห้องฟิตเนส
 • ด้านอาหาร ที่ ศูนย์อาหาร สวัสดิการ ร้านกาแฟ 
วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่