คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานธุรการและงานบุคคล

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 • แบบฟอร์มหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • ฟอร์มหนังสือราชการภายนอก-LOGO-100-ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    / 

  • ฟอร์มประกาศ-LOGO-100-ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  / 

  • ฟอร์มคำสั่ง-LOGO-100-ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  / 

 • แบบฟอร์มหนังสือราชการคณะพยาบาลศาสตร์

  • ฟอร์มหนังสือราชการภายนอก-LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์  / 

  • ฟอร์มหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) -LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์   / 

  • ฟอร์มประกาศ-LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์   / 

  • ฟอร์มคำสั่ง-LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์   / 

  • ฟอร์มระเบียบวาระการประชุม-LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์   / 

  •  ฟอร์มรายงานการประชุม-LOGO-100-ปี คณะพยาบาลศาสตร์   / 

 • งานบุคคล

  • คู่มือการใช้งานระบบ NRRU IDP 

  • ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการในแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 

  • นิยามผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 

  • แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร  / 

  • แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

  • ใบมอบหมายงานคณะพยาบาลศาสตร์ 

  • คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วันที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2565
ผู้เผยแพร่