คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

                                                     “เก่งวิชาการ จิตบริการเด่น เป็นผู้นำด้านสุขภาวะในชุมชน”

            คำอธิบายปรัชญา

                    “เก่งวิชาการ” หมายถึง มีความรอบรู้ในศาสตร์ทั้งการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

                    “จิตบริการเด่น” หมายถึง ยินดีและเต็มใจให้บริการทันทีโดยมิต้องร้องขอ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

                   “เป็นผู้นำด้านสุขภาวะในชุมชน” หมายถึง ให้บริการโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมิติทางสุขภาพ สามารถเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้

 

วิสัยทัศน์

                                    " เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำด้านการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน "

               คำอธิบายวิสัยทัศน์

                    “สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ” หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น ๑ ใน ๑๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                    “การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน” หมายถึง การดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน ครอบคลุมการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล โดยมุ่งให้ชุมชนพึ่งตนเองในด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และเกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1)    ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล

2)    สร้างผลงานวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพ

           3)   บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

           4)   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช

5)    บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

                                                                      

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่