คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับนักศึกษารอบไหนบ้าง และแต่ละรอบรับจำนวนเท่าไร

 

ในปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS2 (จำนวนรับ 72 คน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 มีสัญชาติไทย

3.2 มีบุคลิกภาพเหมาะสม ไม่มีความพิการ

3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย

3.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

3.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง **ไม่รับเทียบเท่า

4.2 ไม่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น ตาบอดสี

4.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

6. คะแนนที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ (ต้องคะแนนทุกข้อ)

6.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ 10

6.2 คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ 10

6.3 คะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

6.3.1 PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ 25

6.3.2 PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ 25

6.4 คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (ทุกวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6.4.1 ภาษาไทย คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ  10

6.4.2 สังคมศึกษา คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ  5

6.4.3 ภาษาอังกฤษ  คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ  10

6.4.4 ชีววิทยา คิดสัดส่วนคะแนนเป็นร้อยละ 5

การสอบสัมภาษณ์

ทุกรอบต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และนำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (ยกเว้น รพ.สต.) ที่มีตราประทับของโรงพยาบาลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

การตรวจร่างกาย (ผลการตรวจร่างกายนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลของรัฐ (ยกเว้น รพ.สต.) ในรายการต่อไปนี้

1. การถ่ายภาพปอด (Chest x-ray)

2. การตรวจตาบอดสี

3. การตรวจปัสสาวะ (Urine analysis; [UA])

4. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count; [CBC])

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่