คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับนักศึกษารอบไหนบ้าง และแต่ละรอบรับจำนวนเท่าไร

 

จำนวนรับทั้งหมด จำนวนรับรอบที่1แฟ้มสะสมผลงาน จำนวนรับรอบที่2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับรอบที่3 รับตรงร่วมกัน TCAS
72 คน 10 คน 60 คน 2 คน

 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่