คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรสายวิชาการ

  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน    
 
       
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    
   
       
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    
   
       
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    
   
       
สาขา  วิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์    
   

 

             

วันที่เผยแพร่ 08 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่