คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาชีพในอนาคต สถานที่ทำงาน

 

 

1.เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงเรียน เป็นพยาบาลประจำโรงเรียน พยาบาลประจำสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ

3. ประกอบวิชาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่